001.jpg

[漫畫]2015 地縛少年花子君/地縛少年花子くん-第89-91話|あいだいろ

 

 

在紅房子那一話司說很想看普是怎麼殺掉自己的,而這一話司在最後特別開心的說道那你就好好干吧!

這一句話就代表司是花子的附體之物,所以司才會這麼開心。    

但是紅房子裡的司才是真正的司,現在的司是假的,但是為什麼假司會知道真正的司說的話

感覺有謎題XDDD

 

終於有點看頭了((欸

 

 

26_1195.jpg

34_1948.jpg

35_9261.jpg

36.jpg

37.jpg

38.jpg

39.jpg

40.jpg

41.jpg

42.jpg

43.jpg

44.jpg

arrow
arrow

    犽 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()